مایع ظرفشویی

بــا قدرت همـراه بـا مــاده کـمـکی بـرای نـابود کردن چربیها مایع ظرفشوئی گلــشو بــا قـدرت پــاک کننـدگی زیــاد و کـف فــراوان میـتواند بدترین چربیها را از روی ظروف برداشته و در آب روان نماید و کمترین اثری از خود بر ظرف باقی نگذارد. کافـی است سینگ ظـرفشوئی را پر از آب نمائید و چند قطره مایع ظرفشوئی تندیس را به آن اضافه نمائید و با قرار دادن ظروف در آن پـس از چند لحظه اثــری از چــربیها را بر ظروف نبینید.

مایع شامپو فرش

بــه فــرش هـای شـما لـــطافــت و پـــاکـیـزگی مـی بـــخــشــد یک فنجان از شامپو را در یک لیتر آب ریخته و کف حاصله را بـوسیله اسـفنج در تـمام سطــح فرش , موکت , مبلمان , بطور یکنواخت بکشید تا تمیز شود. و بعد از خـشک شدن جاروب نمائید .

مایع سفید کننده

به لبــــــاسهــای شــمـا ســفـیــدی و لـطافــت مــی بــخـشــد . مایــع سفید کننده گلـشو محلولی که می تواند تمام لکه ها را با سرعت از روی پارچه و تــمام سطوح پارچه ای محو و موجب شفافیت و سفیدی پارچه گردد. مایع سفید کننده گلشو همچنین یک محلول ضدعفونی کننده بسیار قوی بوده که در حداقل زمان هرگونه باکتری ومیکربی را از بیـن میبـرد و از محلول رقیق شذه آن میتوان برای ضد عـفـونی کــردن مــیـوه جــات و سبــزیــجــات بـهــره بـــــــرد.

مایع جوهر نمک

بـا قــدرت همـراه بـا مــاده کمـکی بــرای نـابود کردن چربیها مــایـع جوهر نمک گلــشـو را روی سطــوح کثیف و جرم گرفته کاســـه تــوالــت ، سطـــوح مـوزایک ، سرامیک و کاشی ریخته و پــس از ۱۵دقیــقه بــا فــرچه و آب روان بشویید تا تمیز ، براق و ضد عفونی گردد .

مایع شیشه شوی

پــاک کــننـده چـــربــی هـا از روی کــلیــه سـطوح صــاف و صیقلی شیـشـه شــوی گـلـشـو با رایـحه های مخـتـلف نـه تنـها زیبائی طبیعت را به داخل خانه شما می آورد بلکه با پاکیزگی فراوان جلوه ای خاص به زندگی شما میبخشد.

مایع گاز پاکن

بـا قــدرت بــــرای پـــاک کــــردن چـــربــیها و سـوختـگی ها مقـداری از گــاز پـاکن گلـشو را روی سطــح آغـشته به چربی و سـوختگی ریــخته و بعد از 15دقیقه با دستمال مرطوب آن را پاک نمایید . می توانید از گاز پاکن گلشو برای پاک کردن انواع چــربی و مــواد غــذایـــی ســوخـتـه شــده در تـمـام ســطـوح به غیر از آلومینیم و روی استفاده کرد .

مایع دستشویی

بــه پــوســت شـــمـا شــادابـــی و لـــطافــت مــی بــخـشـــد مــایـع دســتشوئی شـفاف گلــشـو بعلت فرمولاسیون خاص و داشتن مواد افزودنی بسیار گرانقیمت و ارزنده با هر پوستی سازگار و موجب لطافت و زیبائی دستان شما میگردد.

مایع لوله بازکن

مــیـکــروب کـشـــی قـوی و از بـیــــن بــرنــــده بــوی بـــــــد محتـوی لــوله بازکن گلشو را بدون افزون آب در مسیر گرفته شده بریزید، حداقل 30 دقیقه صبر کنید تا لوله بازکن گلشو اثـــر کند سپس با آب گرم فراوان بشویید . جهت جلو گیری از گرفتــگی و بوی بـــد در سیستم لوله کشی می توانید گاهی اوقات این دستور مصرف را تکرار کنید .